ARIEL

Ariel used her time at live.make.share to develop a handmade artist book with the working title of CapellaThe mixed media publication contains photographs from Australia, family photography, prints made using a range of camera-less techniques and writing.
She also spent time looking for visions of love that she collected through film for the publication Love Note to Hien Van and attempted as much as the skies allowed to print with the sun.

///

Ariel mong muốn được sử dụng thời gian lưu trú tại live.make.share để phát triển cuốn sách nghệ thuật mang tên Capelle. Cuốn sách là một ấn phẩm đa phương tiện bao gồm ảnh chụp gia đình cô từ Australia, các bản in ảnh từ các loại camera khác nhau và văn viết.
Ariel đồng thời sưu tầm những câu chuyện về tình yêu, kết hợp với phương pháp in sử dụng ánh sáng tự nhiên để tạo nên ấn phẩm mang tên "Tình yêu gửi tới Hiên Vân''

ARIEL CAMERON

based in Ho Chi Minh City
PHOTOGRAPHY / BOOK DESIGN/ RESEARCH
Residency period:  December 2018

sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
NHIẾP ẢNH / THIẾT KẾ SÁCH/ NGHIÊN CỨU
Thời gian lưu trú: Tháng 12 năm 2018

Link:
Ariel's WEBSITE