ELLIE SHIPMAN

based in Hanoi
INSTALLATION / PARTICIPATORY EVENTS / WORKSHOPS / TEXTILES / PHOTOGRAPHY / DRAWING / CERAMICS
Residency period:  June 2019

sống và làm việc tại Hà Nội
SẮP ĐẶT/ SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG/ WORKSHOP/ HỌA TIẾT VẢI/ NHIẾP ẢNH/ VẼ/ GỐM
Thời gian lưu trú: Tháng 6 năm 2019

Link:
Ellie's WEBSITE

Hailing from Bristol Ellie is a participatory artist currently based in Hanoi. Her thoughts gravitate around questions of sustainability, urban regeneration, well-being and notions of community with work that responds to and challenges public, urban and socio-political tensions.
With an open plan for her time in Hien Van, Ellie will explore collaborations with fellow artists, such as skill-shares, co-created pieces or co-led workshops, also with the aim of collaborating with the local community, perhaps through a local family, children playing on the street...

Trôi dạt từ Bristol, Ellie là nghệ sĩ hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Suy tư của cô xoay quanh những câu hỏi về tính bền vững, tái tạo đô thị, sự lành mạnh của cộng đồng khi đối diện với đám động và mối quan hệ xã hội - chính trị.
Ellie sẽ dành khoảng thời gian tại Hiên Vân để trao đổi với các nghệ sĩ lưu trú dưới các hình thức trao đổi kiến thức, cộng tác sáng tác và tổ chức workshop cùng với đó tiếp cận với cộng đồng địa phương qua các gia đình bản địa và trẻ em trên đường phố ...