A change in geography and perspective created a collecting habit for Geralda De Vos. Her stock of accumulated found-objects have become her base material & she will use her time at live.make.share to explore and reinvent their characters, recomposing and recreating sense through installation, sculptural work and graphic composition.

///

Sự thay đổi trong địa lý và cách nhìn đã hình thành nên một chuỗi thói quen cho Geralda De Vos. Những vật thể được tích lũy của cô trở thành nguyên liệu chính và cô sẽ sử dụng chúng trong thời gian lưu trú tại live.make.share để khám phá và tái sáng tạo lại những đặc điểm của chúng, tái lập và tái tạo cảm nhận qua  sắp đặt, điêu khắc và tác phẩm đồ họa.

GERALDA DE VOS

based in Hanoi
INSTALLATION / COLLAGE / CERAMICS / SCREEN PRINTING
Residency period:  October + November, 2019

Sống và làm việc tại Hanoi
SẮP ĐẶT / COLLAGE / GỐM / IN LỤA 

Thời gian lưu trú: Tháng 10 + 11 năm 2019