GLOBAL UNDERSCORE – HANOI

The Global Underscore (GUS) is a yearly Contact Improvisation event that is practiced simultaneously in locations around the globe for a 4 hour period near the summer solstice (of the northern hemisphere).

The Underscore is a vehicle for incorporating Contact Improvisation into a broader arena of improvisational dance practice; for developing greater ease dancing in space, alone and with others. It allows for a full spectrum of energetic and physical expressions, embodying a range of forms and changing states. Its practice is familiar yet unpredictable and there have been 60-70+ sites participating in GUS in recent years.

Registered in the Global Underscore 2019 network the 2019 Hanoi edition was led by Jocelyn Chng during her residency at live.make.share (in collaboration with Ba-Bau AIR and Kinergie Studio) and dancer/choreographer Tu Le.

 

Global Underscore (GUS) là một sự kiện múa Contact Improvisation được tổ chức hàng năm tại nhiều địa điểm trên toàn cầu trong cùng một khoảng thời gian kéo dài 4 giờ, gần ngày hạ chí.

Underscore là một phương tiện kết hợp múa Contact Improvisation (Chạm Ngẫu Hứng) để khai thác sâu hơn vào múa ngẫu hứng; giúp phát triển kĩ năng múa trong không gian, một mình hay cùng những người khác. Thực hành cho phép giải phóng những biểu đạt về năng lượng và vật lý, trong mọi hình thức và trạng thái.
Đã có 60-70+ nhóm tham gia đăng kí làm GUS trong những năm gần đây.

Sự kiện này được đăng kí chính thức qua hệ thống của Global Underscore 2019 site và được hướng dẫn bởi Jocelyn Chng  và Tu Le.
Jocelyn hiện là nghệ sĩ lưu trú thuộc dự án live.make.share , cộng tác cùng Ba-Bau AIRKinergie Studio.

GLOBAL UNDERSCORE - HANOI

ANNUAL EVENT
Contemporary Dance / Contact Improvisation
22nd of June, 2019

SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN
Múa đương đại/ Chạm ứng tác
22 tháng 6, 2019
Padmeni Yoga - Hanoi

Links:
Global Underscore
Jocelyn Chng
Ba-Bau AIR
Kinergie Studio