INYOUNG YEO

 

Inyoung Yeo, artist, curator and director of Art Space One spent three weeks in Hanoi’s winter to complete a research residency continuing the development of her one-year project exhibited at the Seoul Biennale 2017:

“Within the frame of rapid urban development, the purpose of this research trip is to collect visual and possibly verbal (recordings) sketches of Hanoi, as one of the fastest growing cities in South East Asia (ASEAN).

I have two focuses, structure and content. In looking at the structure is a philosophical approach by looking at the fundamental ideologies, values of Confucianism and its application in the everyday interactions, hierarchy of people in family and work environment...

Based on this, the research will further take its course with possible collaborations with a contemporary philosopher, an urban planner and an AI software developer.”

///

Inyoung Yeo, nghệ sĩ, giám tuyển và giám đốc của Art Space One đã dành 3 tuần ở Hà Nội để hoàn thành nghiên cứu của mình phục vụ cho dự án được trưng bày tại Seoul Biennale 2017:

"Trong khuôn khổ của sự phát triển đô thị đang diễn ra nhanh chóng, mục đích của nghiên cứu này là thu thập những bằng chứng thị giác và âm thanh (thu âm) của Hà Nội như là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất Đông Nam Á (ASEAN).

Tôi có hai mục tiêu chính, hạ tầng và nội dung. Nhìn vào hạ tầng là sử dụng các tiếp cận triết học để nhìn vào những tư tưởng chủ đạo tại địa phương, các giá trị của Nho Giáo và ứng dụng trong đời sống, trật tự trong gia đình và môi trường làm việc ...

Dựa vào đó, nghiên cứu này sẽ tiếp cận xa hơn tới những nhà triết học đương đại, nhà quy hoạch đô thị và kĩ sư trí tuệ nhân tạo."

INYOUNG YEO

based in Seoul
VISUAL ART / RESEARCH
Residency period: December, 2017

sống và làm việc tại Seoul
NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC / NGHIÊN CỨU
Thời gian lưu trú: tháng 12, 2017