JOCELYN

Hanoi was graced with the presence of Singaporean Jocelyn Chng for a one month of residency in spring 2019. As a freelance practitioner, writer and educator in dance and theater, Jocelyn used her short time in Vietnam to continue developing the work “Waiting” through the research presentation articulated "Mulled Wine". She also facilitated Hanoi's first Global Underscore, the annual international contact improvisation event's first appearance in Vietnam. 

"I think it is fortuitous that I find myself in this exact place (Hanoi) and time (crazy hot summer) - both for my work on Mulled Wine, and perhaps more importantly, for my soul. It was all too short, but I am thankful for the encounters with people and place, and the chance to wait."

Jocelyn's residency was offered in collaboration with Kinergie Studio and Ba-Bau Air.

///

Hà Nội may mắn đón nghệ sĩ múa tự do, người viết và người giáo dục múa Jocelyn Chng từ Singapore trong kì mùa xuân 2019. Trong thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam, Jocelyn tìm tòi thêm cho tác phẩm "Waiting - Chờ đợi" qua buổi trao đổi "Mulled Wine". Cô đồng thời tổ chức sự kiện múa Global Underscore tại Hà Nội, một sự kiện múa contact improvisation quốc tế thường niên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. 

"Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được ở đúng chỗ (Hà Nội) vào đúng thời điểm (mùa hè nóng nực) - cho tác phẩm Mulled Wine của mình, và có lẽ còn quan trọng hơn, là cho tinh thần của tôi. Mọi thứ diễn ra đều ngắn ngủi nhưng tôi biết ơn những cuộc gặp gỡ với nơi chốn và con người, và cả những cơ hội được chờ đợi."

Lưu trú của Jocelyn là thành quả cộng tác với Kinergie Studio và Ba-Bau Air.

JOCELYN CHNG

based in Singapore
CONTEMPORARY DANCE / BALLET / RESEARCH / PERFORMANCE
Residency period:  June 2019

sống và làm việc tại Singapore
MÚA ĐƯƠNG ĐẠI / BALLET / NGHIÊN CỨU / BIỂU DIỄN
Thời gian lưu trú: Tháng 06 năm 2019

Links:
Kinergie Studio
Ba-Bau Air
Global Underscore - Hanoi