ARTIST IN RESIDENT PROGRAM - Hanoi, Vietnam
Applications for 2018 NOW CLOSED!
Open call for 2019 coming soon...

Cultural exchange programs for artists, art professionals or academics to enable knowledge-sharing & generally more smiling.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ SĨ LƯU TRÚ - Hà Nội, Việt Nam
Đơn đăng kí cho kì Tháng 10 - 12 năm 2018 KẾT THÚC ĐĂNG KÍ!

Tạo điều kiện trao đổi văn hoá giữa nghệ sĩ và các nhà hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm phổ biến tinh thần trao đổi tri thức và thực hành nghệ thuật bền vững.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

live.make.share is an artist-in-resident & exchange program developed from Hanoi, Vietnam under the umbrella of Undecided Productions. We focus on the development of international & inter-regional relations by facilitating mobility opportunities for local practitioners as well as welcoming foreign artists & art managers to our living & working spaces.

We aim to create an environment for professional, personal & community development. Assist the production of artistic projects & encourage knowledge sharing. Our vision is to facilitate the dissemination of Vietnamese culture whilst nourishing the creative ecology with exterior knowledge, allowing for new perspectives globally.

Look up l.m.s on facebook & Instagram or just come by and have a cup of tea...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

live.make.share là một chương trình lưu trú cho nghệ sĩ và trao đổi văn hoá tại Hà Nội, Việt Nam được tổ chức bởi Undecided Productions. Chúng tôi tập trung vào sự phát triển của các mối liên kết quốc tế và xuyên lục địa thông qua các cơ hội trao đổi dành cho nghệ sĩ địa phương, đồng thời chào đón các nghệ sĩ và nhà quản lý nghệ thuật quốc tế tới sống và làm việc tại không gian của chúng tôi.

Chương trình tập trung vào 3 mục tiêu chính: cung cấp môi trường cho nghệ sĩ chuyên nghiệp, cá nhân và phát triển cộng đồng, hỗ trợ các dự án sản xuất nghệ thuật và khuyến khích trao đổi tri thức.Tầm nhìn của chúng tôi là quảng bá văn hoá Việt Nam đồng thời nuôi dưỡng một hệ sinh thái sáng tạo cởi mở với tri thức và góc nhìn mới từ nhiều nguồn.

Theo dõi l.m.s tại facebook Instagram

 

PAST RESIDENTS