MARILYNE GRIMMER

based in Brussels
CERAMICS / PHOTOGRAPHY
Residency period:  April - May 2019

Sống và làm việc tại Brussels
GỐM/ NHIẾP ẢNH
Thời gian lưu trú: Tháng 4,5 năm 2019

Link:
Marilyne's WEBSITE

Marilyne is interested in everyday superstitions, her proposed residency project "Fortune Cookies" brings together 2 main themes: the Vietnamese culture with its superstitions & ceramics. The project invites participants to contribute anecdotes about superstition, fortune, personal stories about luck, good or bad & wishes becoming true. What do these words evoke? What is common belief or individual experience?

Once gathered Marilyne will work with the studio of Hien Van Ceramics and make fortune cookies out of clay. Each will be unique with its own color, inside the intrigue of a hidden miniature message...

Marilyne quan tâm đến thói quen mê tín hàng ngày. Dự án cô muốn thực hiện tại lưu trú lần này mang tên ''Fortune Cookies'' (Bánh quy may mắn) tập trung vào 2 vấn đề: Văn hóa Việt nam trong thói quen mê tín và thực hành gốm. Cô sẽ mời những người tham gia đóng góp các giai thoại về mê tín, bói toán, câu chuyện cá nhân về may mắn, tốt xấu và những điều ước thành hiện thực. Những cụm từ trên gợi nên điều gì? Trải nghiệm cá nhân và quan niệm thông thường về mê tín.

Sau khi thu thập thông tin, Marilyne sẽ làm việc tại xưởng gốm Hiên Vân và làm những chiếc ''Bánh quy may mắn'' bằng đất sét. Mỗi tác phẩm sẽ mang một hình hài riêng với những thông điệp riêng ở bên trong...