MICHEL COUTURIER

MICHEL COUTURIER

based in Brussels
VIDEO
Residency period:  May - June, 2020

Sống và làm việc tại Brussels
VIDEO
Thời gian lưu trú: Tháng 05 - 06 năm 2020

Link:
Michel's WEBSITE

Artist / videographer Michel Couturier will be exploring Hanoi and Vinh through his project "Shadows that roam, shadows that cling: The ghosts of the present". With a long-held interest in capturing buildings, movements and people, he considers different narrative periods from a (not so) distant past to today:

My work brings me to inhospitable and confusing places, they are banal and at the same time, unlivable - large parking lots, shopping malls, highways, ports, car racetracks. There space, movement, and time itself seem to be constrained to one specific function. The logics of industry, commerce and entertainment have taken total control over the space for their own sake.
I choose these places because they say something about our world. By filming, photographing or drawing, I am searching for something that speaks, shouts or whispers. Forms, the sign of a presence - of resistance perhaps?

This could be called the genius of the place. I am looking for this in order to understand what happens at these places, to describe it in a poetical way.
...The video project will have both a poetic and documentary character. It will be a question of going to selected places and looking among the signs of the past (types of urbanism and architecture) and the physical present (people, life, nature, the sky) as well as seeking other notions of the present such as globalized production and consumption.
It will bring together places, constructions, movements and people that will be significant from different periods, from the distant past to today, through wars and reconstruction.

///

Nghệ sĩ/ Quay phim Michel Couturier sẽ khám phá Hà Nội và Vinh với dự án "Shadows that roam, shadows that cling: The ghost of the present". Đam mê lưu giữ hình ảnh những tòa nhà, những chuyển động và con người, Michel quan tâm đến những thời kỳ biến chuyển khác nhau từ một thời quá khứ (không xa) đến hiện tại:
Tác phẩm của tôi đưa tôi đến những nơi không thân thiện, chán chường, không có sức sống - đó là những bãi gửi xe, những trung tâm thương mại, đường cao tốc, cảng tàu, đường đua xe. Những không gian, chuyển động, thời gian tự nó bị ràng buộc bởi một chức năng. Cái lối logic của ngành công nghiệp, thương mại và giải trí đã kiểm soát hoàn toàn không gian chỉ để phục vụ cho những mục đích đó.
Tôi chọn những nơi chốn như vậy vì chúng nói lên điều gì đó về thế giới của chúng ta. Bằng việc quay lại, chụp lại hay vẽ lại, tôi tìm kiếm một điều gì đó nói được, hay gào lên hoặc thì thầm. Những hình thái, một dấu hiệu của sự hiện diện, của sự chống đối.
Đó có thể được gọi là điểm thông minh của một nơi chốn. Tôi tìm kiếm những nơi chốn như vậy để hiểu điều gì đang xảy ra, để miêu tả lại theo một cách văn thơ.
Dự án video này sẽ có tính thơ mộng và tài liệu. Nó sẽ là câu hỏi về việc đi đến những nơi đã được lựa chọn và cùng lúc đó tìm kiếm những đặc điểm tính chất có sự hiện diện của những sản phẩm toàn cầu hóa và chủ nghĩa tiêu dùng.
Video sẽ mang đến những nơi chốn, những công trình, chuyển động, con người - chúng sẽ là đặc điểm đặc biệt từ những thời kỳ, từ quá khứ xa xưa đến ngày nay, qua chiến tranh và tái thiết.