NATHAN COLLIS

NATHAN COLLIS

based in Ho Chi Minh City
CERAMICS / VIDEO
Residency period:  May - June, 2020

Sống và làm việc tại Ho Chi Minh City
GỐM / VIDEO
Thời gian lưu trú: Tháng 05 - 06 năm 2020

Link:
Nathan's WEBSITE

Australian-born artist Nathan Collis will use his time at live.make.share to take full advantage of the ceramic studio, researching and documenting the local community of ceramic artists in Hien Van whilst creating a personal narrative through studio work.

With an interest in the ceramic vessel as a device to record historical events and portray narratives, Nathan wishes to play with ceramics as artefacts that depict through imagery and symbolism moods of our time.

///

Nghệ sĩ người Úc Nathan Collis sẽ dành thời gian lưu trú tại live.make.share cho việc tận dụng và tập trung hoàn toàn và xưởng gốm, nghiên cứu, ghi lại cộng đồng nghệ sĩ gốm địa phương tại Hiên Vân, cùng lúc đó xây dựng tự sự cá nhân qua những tác phẩm được làm trong xưởng.

Dành quan tâm đến đồ đựng bằng gốm như là một công cụ những sự kiện lịch sử và khắc họa hình thức tự sự, Nathan muốn khám phá gốm như một đồ tạo tác thể hiện qua những thay đổi mang tính biểu tượng và hình ảnh trong thời đại của chúng ta.