Hailing from the Philippines, Neo Maestro will dedicate his residency to exploring stories of ghost and the supernatural. Following on from previous research conducted in his home-land, he will be welcomed among us to listen to tales and consider the differences between Filipino and Vietnamese perceptions of the mythical.

The research findings of "Don't Sweep at the Wake" will then be presented in exhibition format in the beginning of November.

///

Đến từ Philipine, Neo Maestro sẽ dành thời gian lưu trú của mình để tìm hiểu những câu chuyện về ma và siêu nhiên. Tiếp tục dự án nghiên cứu trước đấy tại Philipine, lần này anh sẽ mời chúng ta lắng nghe những câu chuyện và suy nghĩ về sự khác nhau trong cách nghĩ về những chuyện huyền bí của người Philipine và Việt Nam.

Dự án nghiên cứu "Don''t Sweep at the Wake" sẽ được giới thiệu dưới dạng triển lãm vào đầu tháng Mười một.

NEO MAESTRO

based in Quezon City
RESEARCH / SOUND / TEXT
Residency period:  October + November, 2019

Sống và làm việc tại Quezon City
NGHIÊN CỨU / ÂM THANH / VĂN BẢN
Thời gian lưu trú: Tháng 10 + 11, năm 2019