PASCALE BARRET

based in Brussels
RESEARCH / SCULPTURE / NEW MEDIA
Residency period: 12/11/2018 - 31/12/2018
WEBSITE HERE

Continuing a research project "The Obscure Side of Sweetness is Waiting to Blossom", previously instigated in South Korea, Pascale concerns herself with themes that fall into ecofeminism, using tools of new technology, modeling, documentation and transformation. In Vietnam she will be particularly focused on found natural elements as starting points from which multiple stages of interpretations & reproduction will take place.

PASCALE BARRET

Sống và làm việc tại Brussels
NGHIÊN CỨU/ ĐIÊU KHẮC/ CÁC HÌNH THỨC MEDIA MỚI
Thời gian lưu trú: 12/11/2018 - 31/12/2018
WEBSITE TẠI ĐÂY

Tiếp tục dự án "The Obscure Side of Sweetness is Waiting to Blossom", Pascale tập trung vào chủ nghĩa sinh thái, sử dụng những công cụ mới, mẫu, tài liệu và xử lý tài liệu. Tới Việt Nam, Pascale sẽ lấy các chất liệu  tự nhiên làm điểm khởi đầu, tiến tới các bước khác nhau của sự biến đổi và diễn dịch.