Rachel TonThat wishes to spark a discussion, concerned with the evolution and perception of climate change internationally, she will be researching the Vietnamese creative community's outlook on ecology from their perspective:

This project sets out to examine how Vietnamese creatives feel about climate change and the environmental issues facing Vietnam today. It does not seek to present a solution or issue a call to arms, but simply to answer the questions: What have they seen in their lifetimes? What do they think will see?

///

Rachel TonThat muốn đưa ra một cuộc thảo luận về sự phát triển và góc nhìn về biến đổi khí hậu toàn cầu, cô sẽ tìm hiểu về cách nhìn nhận của cộng đồng sáng tạo Việt Nam về hệ sinh thái.

"Dự án này thực hiện để xem xét về cảm nhận của cộng đồng sáng tạo Việt Nam về biến đổi khí hậu và những vấn đề môi trường mà Việt nam đang đối mặt hiện nay. Dự án không đưa ra giải pháp hay phản lại điều gì, mà chỉ đơn giản trả lời cho câu hỏi: Họ đã thấy những gì trong quãng đời của mình? Và họ nghĩ là sẽ thấy gì?" 

RACHEL TONTHAT

based in Hanoi
RESEARCH / EDITORIAL / DIGI-PUBLICATION
Residency period: November + December, 2019

Sống và làm việc tại Hanoi
NGHIÊN CỨU / XÃ LUẬN / XUẤT BẢN SỐ
Thời gian lưu trú: Tháng 11 + 12, năm 2019

Rachel's WEBSITE