Sébastien Duranté

SEBASTIEN DURANTE

based in Brussels
CERAMICS
Residency period:  April - May, 2020

Sống và làm việc tại Brussels
GỐM
Thời gian lưu trú: Tháng 04 - 05 năm 2020

Link:
Sebastien's WEBSITE

Sébastien Duranté debarks on a second production pilgrimage to Hanoi, developing two ceramics series "Broken Vases" and "FAKE".

"FAKE" speaks of painting in sculpture, a theme Sébastien has develop since graduation from his Fine Arts studies, he replaces materially and mediums. With previously molded canvas casts he will repaint the still lifes (bought in different flea markets) in ceramics creating a disconcerting illusion of painterly touch.

"Broken Vases" deals with the appropriation, association and the creation of diversions:

This project started two years ago in the town of Bat Trang near Hanoi. I started to collect pieces of ceramics and broken vases and this collection I continued in Europe making amphora molds. My goal is to combine different pieces, some decorated with motifs, some painted, and combine them in order to propose new forms, a new narrative made up of the association of segregate myths, from various cultures.
The triple dragon piece that I made on my return from Vietnam in 2018 is the first of this series; I had recovered three Asian vases illustrating scenes of rural life that were faulty. Simultaneously, I bought a vase on which a dragon was represented in relief. I made a silicone mold of this dragon and I made resin prints by forcing the silicone mold to fit the shape of the failed vases recovered. The result is the association of a threatening dragon throwing itself at the characters present on the recovered vases.
I intend to continue this series of diversions of Asian vases by combining, deforming, objects of pottery of East and West.

///

Bắt đầu cuộc trở lại của mình đến Hà Nội, phát triển hai dự án gốm "Broken Vase" và  "Fake". "Fake" đề cập đến vấn đề hội họa trong điêu khắc, một chủ đề mà anh đã phát triển từ khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật, được thay đổi phương thức và hình thức thể hiện. Với khuôn vải canvas anh sẽ vẽ lại những bức tĩnh vật (được lấy từ những chợ đồ cũ) lên gốm, tạo nên một ảo giác không dễ chịu về cái chạm của hội họa.

"Broken Vase" giải quyết vấn đề về sự phù hợp, liên kết, và hình thành sự đa dạng.

Dự án này bắt đầu vào hai năm trước, khi tôi đến thăm Bát Tràng, Tôi bắt đầu thu thập những mảnh gốm và những bình lọ vỡ và bộ sưu tập này được tiếp tục ở châu Âu  để tôi tạo nên những chiếc khuôn vò hai quai. Mục tiêu của tôi là ghép những mảnh vỡ khác nhau, có những mảnh có trang trí sẵn, những mảnh được vẽ, kết hợp chúng lại với nhau để tạo nên những hình thù mới, một cách kể chuyện mới được tạo nên từ sự kết hợp của những truyền thuyết đơn lẻ của những nền văn hóa khác nhau. Tôi làm con rồng này từ chuyến trở lại Việt Nam năm 2018, nó là vật đầu tiên trong chuỗi tác phẩm. Tôi đã khôi phục ba chiếc bình châu Á có trang trí cảnh đời sống nông thôn đã bị hỏng gần hết. Ngẫu nhiên tôi mua chiếc bình có con rồng và tôi coi nó thể hiện một tính an ủi. Tôi làm một cái khuôn silicon hình con rồng và một bản in resin bằng cách ấn khuôn silicon để vừa với hình chiếc bình bị phá hủy. Két quả là sự kết hợp của con rồng hung bạo biến mình thành sự tồn tại về chiếc bình được khôi phục.Tôi có ý định tiếp tục chuỗi chuyển đổi những chiếc bình châu Á bằng việc kết hợp, tái tạo lại những vật thể gốm của cả Đông và Tây.