SIMON MEDARD

Simon Medard came back to Hanoi after a short stint earlier in the year. This time developing his personal practice departing from observations of context, and material or abstract discoveries. He painted in the garden, he drew on all of the paper, he hugged friends and strangers, Simon came to Vietnam, he ran wild, he stormed through landscapes of warmth, he watched fire, he danced, he smiled and shuddered. Simon came to Vietnam. Yes. Simon came to Vietnam.

///

Simon Medard đã quay lại Hà Nội! Lần này anh phát triển thêm phần thực hành cá nhân ngoài việc quan sát ngữ cảnh, khám phá các chất liệu hay trừu tượng. Anh tô vẽ trong vườn, vẽ trên tất cả loại giấy, ôm bạn bè và  người lạ, Simon đã đến Việt Nam, tự do, cuốn qua nhưng cảnh vật, xem lửa cháy, nhảy múa, cười và run rẩy. Simon đã đến Việt Nam!

SIMON MEDARD

based in Liege
DRAWING / PAINTING / SCULPTURE/ CERAMICS / INSTALLATION / VIDEO
Residency period: November/ December 2018

sống và làm việc tại Liege
BẢN V / SƠN / SCULPTURE / LỄ / LẮP ĐẶT / VIDEO
Thời gian lưu trú: Tháng 11/ 12 năm 2018

Link:
WEBSITE
Nice little video