Our favorite Liegeois will be back in Vietnam for residency round 2. This time developing his personal practice departing from observations of context, and material discoveries. He shall run wild.

Người bạn yêu thích từ Liege của chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam để lưu trú một lần nữa. Lần này anh trú tâm vào khám phá những chất liệu và hoàn cảnh mới cho thực hành cá nhân của mình. Simon đã hóa điên!

SIMON MEDARD

based in Liege
DRAWING / PAINTING / SCULPTURE/ CERAMICS / INSTALLATION / VIDEO
Residency period: November/ December 2018

sống và làm việc tại Liege
BẢN V / SƠN / SCULPTURE / LỄ / LẮP ĐẶT / VIDEO
Thời gian lưu trú: Tháng 11/ 12 năm 2018

Link:
WEBSITE
Nice little video