Simon Medard came back to Hanoi after a short stint earlier in the year. This time developing his personal practice departing from observations of context, and material or abstract discoveries. He painted in the garden, he drew on all of the paper, he hugged friends and strangers, Simon came to Vietnam, he ran wild, he stormed through landscapes of warmth, he watched fire, he danced, he smiled and shuddered. Simon came to Vietnam. Yes. Simon came to Vietnam.

Người bạn yêu thích từ Liege của chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam để lưu trú một lần nữa. Lần này anh trú tâm vào khám phá những chất liệu và hoàn cảnh mới cho thực hành cá nhân của mình. Simon đã hóa điên!

SIMON MEDARD

based in Liege
DRAWING / PAINTING / SCULPTURE/ CERAMICS / INSTALLATION / VIDEO
Residency period: November/ December 2018

sống và làm việc tại Liege
BẢN V / SƠN / SCULPTURE / LỄ / LẮP ĐẶT / VIDEO
Thời gian lưu trú: Tháng 11/ 12 năm 2018

Link:
WEBSITE
Nice little video