We are super excited to welcome Sylvie Meltzer for her first residency in Vietnam, with a background in performing and visual arts both as producer, facilitator and educator she is dedicated to storytelling, empowerment and having a dang good time.

"We have different backgrounds, experiences and languages that make us who we are, so how do we write, make and create together? How do we share our stories across cultures? This residency is a really exciting opportunity for me to explore how story-sharing is both unique and unifying and investigate tools that can work best in multicultural environments."

///

Chúng tôi rất phấn khởi chào đón dịp lưu trú đầu tiên tại Việt Nam của Sylvie Meltzer, với nền tảng nghệ thuật trình diễn và thị giác cũng như là một nhà sản xuất, người điều phối và nhà giáo dục, cô dành thời gian lưu trú cho việc kể chuyện, thúc đẩy, tạo động lực.
"Chúng ta có những nền tảng, trải nghiệm và ngôn ngữ khác nhau, điều đó làm nên con người chúng ta, và làm thế nào để chúng ta có thể viết, sáng tạo và làm nên điều gì đó cùng nhau? Làm thế nào chúng ta chia sẻ những câu chuyện của nhiều nên văn hóa? Lần lưu trú này là một cơ hội rất thú vị để tôi có thể tìm hiểu làm sao việc chia sẻ câu chuyện lại vừa độc lập vừa toàn vẹn với nhau và xem xét cách thức tối ưu nhất trong môi trường đa văn hóa."

SYLVIE MELTZER

based in Melbourne
STORYTELLING / WORKSHOPS
Residency period:  November + December, 2019

Sống và làm việc tại Melbourne
KỂ CHUYỆN / WORKSHOP

Thời gian lưu trú: Tháng 11 + 12 năm 2019