ARIEL

Ariel used her time at live.make.share to develop a handmade artist book with the working title of CapellaThe mixed media publication contains photographs from Australia, family photography, prints made using a range of camera-less techniques and writing.
She also spent time looking for visions of love that she collected through film for the publication Love Note to Hien Van and attempted as much as the skies allowed to print with the sun.

///

Ariel mong muốn được sử dụng thời gian lưu trú tại live.make.share để phát triển cuốn sách nghệ thuật mang tên Capelle. Cuốn sách là một ấn phẩm đa phương tiện bao gồm ảnh chụp gia đình cô từ Australia, các bản in ảnh từ các loại camera khác nhau và văn viết.
Ariel đồng thời sưu tầm những câu chuyện về tình yêu, kết hợp với phương pháp in sử dụng ánh sáng tự nhiên để tạo nên ấn phẩm mang tên "Tình yêu gửi tới Hiên Vân''

Ariel returned for a second residency period in 2023 to work on a photography project centred on the ritual of daily walks. She used her time walking to reflect on different ways of seeing - focusing on density, textures and colour in the local environment to create an artwork that weaved together textiles, photography and cyanotypes.

ARIEL CAMERON

based in Los Angeles, USA
PHOTOGRAPHY / BOOK DESIGN/ RESEARCH
Residency period:  December 2018 & September-October 2023

sống tại Thành phố Los Angeles, Mỹ
NHIẾP ẢNH / THIẾT KẾ SÁCH/ NGHIÊN CỨU
Thời gian lưu trú: Tháng 12 năm 2018 và tháng 09-10 năm 2023

Link:
Ariel's insta