NICK JUMARA

ENG - Nick is interested in cities.

As places, as platforms and systems of communication these layers construct physical and personal significance. During his time at live.make.share, Nick shared his previous work developing the site mapping toolkit "Field Guide" he also represented his design agency Right Angle Studio in a conference housed by G8A Architects with the presentation “This Must be the Place”, a focus on the concepts of place-making design narratives and how the Right Angle Studio collaborates on urban projects in Australia and inter-regionally.

Nick also completed editorial research with a series of interviews and site surveys, writing up the Study Tour "Hanoi: Takin’ It to the Streets" and interviewing place-thinker Nguyen Qui Duc of Tadioto fame.

///
VIE - Thành phố là mối quan tâm của Nick.
Những lớp lang giao tiếp gồm nơi chốn, địa điểm, hệ thống cấu tạo nên những đặc điểm riêng biệt về địa lý và cá nhân. Trong thời gian lưu trú tại live.make.share, Nick chia sẻ tác phẩm trước đây của anh, phát triển một bộ bản đồ khu vực "Field Guide", anh cũng giới thiệu về công ty thiết kế của mình Right Angle Studio trong hội thảo được tổ chức bởi G8A Architects với phần thuyết trình “This Must be the Place”, tập trung vào ý tưởng về thiết kế một nơi chốn và làm thế nào Right Angle Studio hợp tác với dự án đô thị tại Australia và liên khu vực.

Nick cũng hoàn thành chuỗi xã luận gồm những bài phỏng vấn và khảo sát khu vực, viết cho Study Tour "Hanoi: Takin’ It to the Streets" và phỏng vấn Nguyen Qui Duc của Tadioto.

NICK JUMARA

based in Melbourne
CONTEXT MAPPING / URBAN THINKING
Residency period:  October, November, 2019

Sống và làm việc tại Melbourne
Thời gian lưu trú: Tháng 10 - 11 năm 2019

Link:
Right Angle Studio