PAROLE

Multidisciplinary artist based in Belgium, Parole arrived in Hien Van with open eyes and an itch to create. Painting, molding, throwing, and bathing in the earth he created indoors and out, using his own and others' words. Nghệ thuật ở mọi nơi! Art is everywhere!

VI- Một người nghệ sĩ đa lĩnh vực sống tại Bỉ, Parole đến Hiên Vân cùng với đôi mắt luôn mở to và luôn khao khát được sáng tạo. Vẽ, làm khuôn, ném, và tắm trong đất, anh sáng tạo cả trong nhà lẫn ngoài trời, dùng ngôn ngữ của mình và của những người khác. Nghệ thuật ở mọi nơi! Art is everywhere!

Murals, performance, drawings and most of all, through precious time and conversations. Parole Parole, he left with chilli sauce addiction and hearts from Vietnam.

PAROLE

based in Brussels
CALLIGRAPHY / PAINTING / CERAMICS / INSTALLATION / PERFORMANCE

Residency period: October/ November 2018

Sống và làm việc tại Brussels
CALLIGRAPHY / SƠN / GẠCH / LẮP ĐẶT / HIỆU SUẤT
Thời gian lưu trú: Tháng 10/11 năm 2018

Link:
Parole's WEBSITE