PASCALE

 

Continuing a research project "The Obscure Side of Sweetness is Waiting to Blossom", previously instigated in South Korea, Pascale concerns herself with themes that fall into eco-feminism, using tools of new technology, modeling, documentation and transformation. In Vietnam she particularly focused on found natural elements as starting points from which multiple stages of interpretations & reproduction take place.

///

Tiếp tục dự án "The Obscure Side of Sweetness is Waiting to Blossom" ( ''Những kì thú ngọt ngào đang chờ đợi được nở hoa''), Pascale tập trung vào chủ nghĩa sinh thái, sử dụng những công cụ mới, mẫu, tài liệu và xử lý tài liệu. Tới Việt Nam, Pascale sẽ lấy các chất liệu  tự nhiên làm điểm khởi đầu, tiến tới các bước khác nhau của sự biến đổi và diễn dịch.

PASCALE BARRET

based in Brussels
PHOTOGRAPHY/ CERAMICS
Residency period: November/ December 2018

Sống và làm việc tại Brussels
NHIẾP ẢNH/ LÀM GỐM
Thời gian lưu trú: Tháng 11/12 năm 2018

Link:
Pascale's WEBSITE
The Obscure Side of Sweetness is Waiting to Blossom - Project page

Supported by: 
Wallonie-Bruxelles Internationale