SOUND SCOOP @ HANOI

Sound Scoop @ Hanoi is a site responsive sonic intervention exploring interactions of soundscapes from different geographies, sites, spaces, and functions. Using source material from The Library by soundpocket 聲音圖書館 and recently recorded sounds from Hanoi, Georgia Golebiowski invites us to question our position within the locational soundscape, as participants, contributors, listeners and actively sounding bodies.

Inciting a more sensitive relationship with our everyday surroundings through the study of field recordings, processes of active listening and embodied socio-spatial realities, this new series of compositions turn towards aural environments as indicators of the real, the remembered and the imagined.

Sound Scoop @ Hanoi is a project completed during a live.make.share residency, in collaboration with soundpocket HK, the event also announced the opening of UNDECIDED GALLERY.

---

Sound Scoop @ Hanoi là dự án khám phá âm thanh dựa trên mối tương tác của cản quan âm thanh từ các vùng có tính chất địa lý, không gian và chức năng khác nhau. Sử dụng các chất liệu từ thư viện âm thanh của The Library by soundpocket 聲音圖書館 và các tư liệu được thu thanh từ Hà Nội, Georgia Golebiowski sẽ gợi ý cho khán giả những câu hỏi về vị trí của chúng ta giữa cảnh quan âm thanh địa phương, dưới vai trò người tham dự, người đóng góp, người nghe và một chủ thể âm thanh. 

Khuyến khích một sự liên hệ giữa chúng ta với cảnh quan hàng ngày thông qua thu thanh hiện trường, quá trình chủ-động-nghe và quan sát thực tế, những sáng tác được trình bày lần này sẽ tham gia vào môi trường âm thanh nhất định của địa điểm được chọn như là các yếu tố thực tế, kí ức và tưởng tượng. 

Sound Scoop @ Hanoi là dự án nằm trong khuôn khổ lưu trú live.make.share, cộng tác cùng soundpocket HK, Sự kiện đồng thời là ngày mắt của UNDECIDED GALLERY.

SOUND SCOOP @ HANOI

Site specific sound installation
23rd of June, 2019

Sắp đặt âm thanh hiện trường
23 tháng 6, 2019

UNDECIDED GALLERY - Hà Nội