SYLVIE

For her first residency in Vietnam, Sylvie Meltzer chose to initiate the research phase of an ethnodrama piece continuing on from her Masters research dissertation that focused on Chinese women referred to as “Shengnü” or “left over ladies”. In Vietnam she interviewed a small selection of women, engaging conversations about what it could mean to be a woman in contemporary north Vietnam.

With a background in performing and visual arts both as producer, facilitator and educator Sylvie is dedicated to storytelling, empowerment and having a dang good time.

"We have different backgrounds, experiences and languages that make us who we are, so how do we write, make and create together? How do we share our stories across cultures? This residency is a really exciting opportunity for me to explore how story-sharing is both unique and unifying and investigate tools that can work best in multicultural environments."

///

Lần đầu tiên lưu trú tại Việt Nam, Sylvie Meltzer  chọn bắt tay vào dự án về ethnodrama (một hình thức kịch diễn từ những chứng cứ, số liệu về dân tộc học), đã xuất phát từ luận văn tiến sĩ của cô, tập trung vào phụ nữ Trung Quốc được coi như  "="Shengnu" hay là "những cô gái bỏ đi". Ở Việt Na, cô đã phỏng vấn một nhóm nhỏ phụ nữ, tham gia vào cuộc trò chuyện về vấn đề thế nào là phụ nữ trong xã hội miền Bắc Việt Nam hiện đại

Với nền tảng về nghệ thuật thị giác và trình diễn, cô vừa là nhà sản xuất, điều phối và giáo dục, Sylvie dành trọn thời gian để kể chuyện, tiếp sức mạnh và tận hưởng.
"Chúng ta có những nền tảng, trải nghiệm và ngôn ngữ khác nhau, điều đó làm nên con người chúng ta, và làm thế nào để chúng ta có thể viết, sáng tạo và làm nên điều gì đó cùng nhau? Làm thế nào chúng ta chia sẻ những câu chuyện của nhiều nên văn hóa? Lần lưu trú này là một cơ hội rất thú vị để tôi có thể tìm hiểu làm sao việc chia sẻ câu chuyện lại vừa độc lập vừa toàn vẹn với nhau và xem xét cách thức tối ưu nhất trong môi trường đa văn hóa."

SYLVIE MELTZER

based in Victoria, Australia
ETHNODRAMA / WORKSHOPS / THEATRE
Residency period:  November + December, 2019

Sống và làm việc tại Victoria, Úc
ETHNODRAMA / HỘI THẢO / SÁCH
Thời gian lưu trú: Tháng 11 + 12 năm 2019