VICTOR DUMONT / RACHEL MONOSOV / NICKY LAPIERRE

For the month of November, 2019 live.make.share became the creative Petri dish for trio Nicky Lapierre (FR), Rachel Monosov (IL) & Victor Dumont (BE) with their joint project Challenge of Realism. Through participatory and personal research the trio engaged in their first collaborative work, challenging their creative process at every stage of the project's development. With the guiding intention to examine & explore the politics of historical and contemporary movement through performance, installation & video, their residency ended with a showing at the Goethe Institut of Hanoi in collaboration with many Hanoi-based creatives.

The Challenge of Realism is a dream state where the past collides with the future, merging into a new realm of knowledge. Exploring how the human body interacts with non-living and living objects, our perceptions of time, and some loss of control over it. 

The research project explores the gestures of the past and cultural appropriation, and considering these elements' influence on contemporary movement. Mass-tourism, interpretations of stigmatic ideals, and images of an ego generation will fuse into a new perspective on current society.

///

Vào cuối tháng 11, 2019, live.make.share biến thành một nơi sàn thí nghiệm cho bộ ba Nicky Lapierre (Pháp), Rachel Monosov (Ý) và Victor Dumont (Bỉ), với dự án chung của họ Challenge of Realism. Qua sự tương tác tham gia và các nghiên cứu cá nhân, bộ ba tập trung vào tác phẩm hợp tác đầu tiên của họ, thử thách các quá trình sáng tạo trên mọi bước phát triển của dự án. Với mục đích hướng đến việc kiểm tra và khám phá tính chính trị của lịch sử và chuyển động đương đại qua trình diễn, sắp đặt, video, thời gian lưu trú của họ kết thúc với buổi biểu diễn tại Viện Goethe tại Hà Nội, phối hợp cùng những nghệ sĩ sáng tạo ở đây.

The Challenge of Realism là một trạng thái của giấc mơ nơi mà quá khứ va đập với tương lai, hòa với nhau thành một lãnh địa của tri thức. Khám phá cách cơ thể con người tương tác với những vật thể sống và không sống, ý niệm của chúng ta về thời gian, và cả mất đi việc kiểm soát.

Phần nghiên cứu của dự án đi tìm những cử chỉ của quá khứ và sự chấp thuận phù hợp về văn hóa, và cân nhắc ảnh hưởng của những yếu tố này lên chuyển động đương đại. Du lịch đại trà, cách hiểu về vấn đề lăng nhục, và hình tượng của thế hệ cái tôi sẽ hòa với nhau thành một phương diện mới trong xã hội hiện nay. 

NICKY LAPIERRE / RACHEL MONOSOV / VICTOR DUMONT

based in Brussels & Berlin
PERFORMANCE / VIDEO / RESEARCH
Residency period:  November 2019
Project in collaboration with the Goethe-Institut Vietnam.

Sống và làm việc tại Brussels & Berlin
TRÌNH DIỄN / VIDEO / NGHIÊN CỨU
Thời gian lưu trú: Tháng 11 năm 2019
Dự án kết hợp với viện Goethe tại Việt Nam

Links:
Rachel's WEBSITE
Nicky's video profile
Challenge of Realism