Hailing from Belgium, Francois' interest lies in the craft of letters. Self-taught artist, calligrapher, illustrator and graphic designer and you may know, he works mostly with his left-hand.

With his project proposition "TUSSEKI’S Community Sign-shop" he wishes to produce works for local businesses, engage with public space and learn a whole lot about Vietnamese contemporary lettering.

///

Đến từ Bỉ, Francois quan tâm đến cách tạo ra chữ viết. Là một nghệ sĩ tự học, người vẽ thư pháp và thiết kế đồ họa, và anh vẽ bằng tay trái.

Với dự án mang tên "TUSSEKI'S Community Sign-Shop", anh muốn làm ra những sản phẩm kinh doanh địa phương, làm việc với không gian công cộng và học hỏi về nghệ thuật chữ viết đương đại Việt Nam.

FRANCOIS TUSSEKI

based in Brussels
TYPOGRAPHY / PAINTING
Residency period:  October - November, 2019

Sống và làm việc tại Brussels
TYPOGRAPHY / VẼ
Thời gian lưu trú: Tháng 10 - 11 năm 2019

Link:
Francois' INSTA