GEORGE WHELAN

based in Ho Chi Minh City
PAINTING / INSTALLATION
Residency period:  April, May, June 2019

sống và làm việc tại t.p Hồ Chí Minh 
HỘI HỌA/ SẮP ĐẶT
Thời gian lưu trú: Tháng 4,5,6 năm 2019

Link:
George's Instagram

George is fantastic and live.make.share is looking forward to housing him through observational studies, collective discussions with local artists, analysis of life-histories and field research in Hanoi and Hue. Building on research previously conducted in Ho Chi Minh City, George will study the complex relationship between sensate and ideational tendencies in Vietnamese society and the ways this mixed cultural pattern is endorsed by the members of the community.

"I intend to focus on the core cultural ideas as well as tangible cultural elements and practices of modern-day Vietnam." - George

George là một họa sĩ tuyệt vời! live.make.share hân hạnh được đón anh trong chuyến đi nghiên cứu, quan sát, thảo luận với nghệ sĩ địa phương và phân tích đời sống địa phương tại Hà Nội và Huế.  Tiếp nối nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh, George sẽ quan sát mối liên hệ phức tạp giữa các xu hướng tri giác và ý niệm trong xã hội Việt Nam, và cách các thành viên trong xã hội tiếp nhận các giá trị văn hóa hỗn hợp.

"Tôi mong muốn nhìn vào những giá trị văn hóa cốt lõi cũng như những yếu tốvà tập quán văn hóa hữu hình trong Việt Nam hiện đại'' - George