GEORGE

Australian born, Vietnam based Georg Whelan took over the walls of the residency museum to create intensely, sporadically, and occasionally nocturnally a new body of paintings, installations and ceramic works. The abundance of space and gift of time created a sea (or kiddy pool) of welcome change and we saw Georg produce much much more than the maximum weight allowance.

///

Georg Whelan đến từ Úc, tới Việt Nam và "chiếm đóng" bức tường bảo tàng Hiên Vân với hàng hoạt tranh vẽ, sắp đặt và tác phẩm gốm. Georg làm việc với mật độ dày đặc, ngày đêm và sử dụng mọi không gian và thời gian để tạo ra khối lượng tác phẩm chắc chắn là nặng hơn số cân hành lý cho phép.

GEORGE WHELAN

based in Australia
PAINTING / INSTALLATION
Residency period:  April, May, June 2019

sống và làm việc tại Úc
HỘI HỌA / SẮP ĐẶT
Thời gian lưu trú: Tháng 04, 05, 06 năm 2019

Link:
George's Instagram