live.make.share is exceptionally pleased to become the landing strip, the welcoming nest, the creative Petri dish for trio Rachel Monosov (IL), Victor Dumont (BE) & Lisa Lapierre (FR) with their joint project "The Challenge of Realism". With participatory and personal research the trio seek to examine & explore the politics of historical and contemporary movement through performance, installation & video.

///

live.make.share rất vui mừng trở thành nơi neo đậu, nơi ở ấm cúng, một nơi nuôi dưỡng sáng tạo cho bộ ba Rachel Monosov ( Ý), Victor Dumont (Bỉ) và Lisa Lapierre (Pháp). Với sự tham gia và nghiên cứu cá nhân, bộ ba này kiểm chứng và khám phá tính chính trị của những vận động lịch sử và đương đại qua phương thức trình diễn, sắp đặt và video.

LISA LAPIERRE / RACHEL MONOSOV / VICTOR DUMONT

based in Brussels / Berlin / Montreal
PERFORMANCE / VIDEO / RESEARCH
Residency period:  November 2019
Project in collaboration with the Goethe-Institut Vietnam.

Sống và làm việc tại Brussels / Berlin / Montreal
TRÌNH DIỄN/ VIDEO/ NGHIÊN CỨU
Thời gian lưu trú: Tháng 11 năm 2019
Dự án kết hợp với viện Goethe tại Việt Nam

Links:
Rachel's WEBSITE
Lisa's video profile